Денес зборуваме за должностите на хотелската консултантска компанија и задачите што таа ги превзема за вашиот хотел да ги достигне своите цели.

Главната задача на консултантска компанија  вклучува обезбедување стручни совети за инвеститори или поединци заинтересирани за влез во хотелската индустрија, како и помош на хотели или одморалишта, воглавно независни, или оние кои веќе работат во склоп на некој ланец.

Најважниот адут на добра консултантска компанија се состои од долгогодишното искуство кое го има поврзано и со хотелското работење и со бизнисот воопштоНо исто така битна е и широките теоретски познавања што е неопходно да се користи се со цел  да се постигнат успешни резултати.

Ангажирањето услуги на компанија специјализирана за хотели или одморалишта не треба да се смета како непотребен трошок или како последно средство кога работите ќе станат критични. Искусен и добро обучен консултант е одлична инвестиција за да се добијат посакуваните резултати.

ЗОШТО Е КОРИСНО ДА АНГАЖИРАТЕ НАДВОРЕШНА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЈА ЗА ХОТЕЛИ?

 • Некои хотели имаат потешкотии, во јасното дефинирање на нивниот бизнис и цели, дури и по извесно време на работење. Надворешната компанија за хотелски консултации, со своето искуство во доменот на хотелското работење, пазари, обично е во состојба да ги идентификува предностите или слабостите на хотелот, да ги искористи можностите што можат да се појават и да се осигури дека ресурсите се користат оптимално.
 • Важноста на деталите. Понекогаш не ги разбираме нашите неуспеси во однос на нашите конкуренти. Тајната на успехот, сепак, честопати е во деталите, оние што доаѓаат од реалните искуства. Консултантот е во можност да го искористи ова искуство и да го искористи во корист на вашиот хотел или одморалиште за време на неговата работа.
 • Нови можности. Обично консултантите работат со многу компании  и имаат бројни контакти во најразновидни сегменти на работењето. Ова може да биде одличен начин за пристап до нови можности и контакти за секој хотел или одморалиште.
 • Докажани решенија. Честопати се чини дека секој проблем што се јавува во хотел или одморалиште е нов и единствен и дека е потребно многу време за да се реши. За ваквите ситуации, веројатно е дека консултантските компании имаат искуство и веќе се занимавале со разрешување на проблеми од ваков карактер, користејќи ефикасно и лесно спроведливо решение.
 • Фасилитатор. За жал, многу  вообичаено хотелите, особено малите хотели да имаат меѓучовечки конфликти што доведуват бизнисот да не биде успешен. Овие конфликти ретко се решаваат без интервенција на аутсајдер, чие мислење се почитува со оглед на тоа што не завзема страна во зарешувањето на проблебомт.

Двете најчести сценарија во кои консултантска компанија го користи своето искуство се следниве, во зависност од локацијата на хотелот.

Сценарио А: поединци или бизниси кои размислуваат да влезат во туристичката индустрија.
Во овој случај, професионален консултант може да даде совет, меѓу другото, во врска со:

 • Прогноза на профитабилноста на проектот
 • Дефинирање на вистинскиот хотелски концепт
 • Развивање решенија за кое било сценарио
 • Одредување на соодветната цел
 • Развивање деловни стратегии
 • Оптимално водење на проектот 

Сценарио Б: Хотели кои веќе работат

Во овој случај, работата на професионална консултантска компанија обезбедува алатки потребни за подобрување на оперативните резултати и прилагодување на тековните барања, без да се изгуби од предвид целта за зголемување на нивото на профитабилност на краток, среден и долг рок од:

 • Развивање и спроведување на програми за маркетинг и продажба Вклучувајќи го и создавањето на културата за управување соприходите.
 • На оперативно управување на хотелот. Вклучувајќи подобрувања во резултатите од квалитетот на услугите.
 • Подобрување на имиџот и угледот на хотелот или одморалиштето.
 • Обука.

Во ова сценарио, хотелските консултанти им помагаат на хотелиte да ги постигнат целите преку:

 • Програми за консултации, советодавни активности и дизајн за да се надмине јазот помеѓу моменталната и посакуваната состојба.
 • Тренинзи и обуки на  наразлични нивоа.
 • Развој на вештини за управување, надзор и know-how.
 • Дефиниција за мисијата, целите и задачите на компанијата.
 • Проценка на моменталната состојба.
 • Идентификување на потребите за обука и оперативност.
 • Подобрувањето на организациските комуникации.
 • Подобрување на перформансите на работата.
 • Зголемување на мотивацијата на вработените.
 • Зголемените нивоа на организациска изведба.
 • Постигнување задоволство и лојалност на клиентите од нив.
 • Проширување на клиентската база на компанијата и сегментот на пазарот.

УЛОГАТА НА НАДВОРЕШНО ХОТЕЛСКО СОВЕТУВАЊЕ

Улогата на консултантот е да ја „почувствува ситуацијата“ и да постави прелиминарна дијагноза за време на првиот состанок со менаџерот на хотелот, секогаш постапувајќи со интегритет и во најдобар интерес на клиентот.

Консултантот мора да знае дали е опремен со соодветни алатки и искуство за решавање на проблемот, да ги направи потребните промени и подобрувања и да побара помош доколку ситуацијата го бара тоа.

Во овој момент, консултантот мора да биде искрен со клиентот и да понуди мислење за ефективноста на општата сесија на услуги на клиентите, објаснувајќи ја потребата да се реши коренот на проблемот пред реалното доставување на сесии за обука до вработените во првите редови.

Тука, консултантот дејствува како вистински консултант, не само како „Олеснувач“ кој клиентот го ангажирал. Добар консултант прво ќе треба да ги разјасни целите, да ги открие корените на проблемот и да помогне во нивно исправување. На овој начин подобро се ориентира раководството и вработените кон посакуваните резултати за хотелот или одморалиштето.