fbpx

Обука на персонал

Квалитетни и обучени вработени се најсилниот ресурс на модерниот бизнис


Професионална регрутација, селекција и обука на персонал за хотели и ресторани, согласно потребите на угостителските објекти од секој вид.

Обука на вработени

Стручноста на вработените е од најголема важност кога станува збор за квалитетот на услугата.

Нашите програми овозможуваат соодветен тренинг и обука на вработените во хотелски и ресторански објекти.

Видете ги програмите

За повеќе инфо


Оставете ги Вашите податоци и ние веднаш ќе Ве контактираме за повеќе информации околу обуките.

  Вашите податоци ќе бидат искористени единствено за комуникација, согласно Условите за користење.

  • СООДВЕТНА ГРИЖА НА ГОСТИ

   Обуката што се организира е за оние што се наоѓаат на работна позиција

    помошник менаџер на ресторан/хотел ресторан, главен послужувач или раководител на смена, основно ниво. Целта на оваа обука е стекнување на основни знаење за оваа работна позиција или за повторување и унапредување стекнатите знаења.

   Оваа обука ќе биде интензивен курс на стекнување теоретски знаења и практични вештини.Преку интерактивни вежби  и симулации на реални ситуации обуката ќе се изведува со фронтална форма на работа во комбинација со демонстративна метода. 

   Главната цел на овој тренинг е да  обучи и да  даде знаења и вештини за активностите поврзани и неопходни за оваа работна позиција како и за  подигање на свеста на кандидатите при вклучување во овој бизнис.

  • КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

   Оваа програма се фокусира на обезбедување извонредни услуги за гостите во хотелите. Го учи персоналот како да ги идентификува и задоволува потребите на клиентите, да се справува со поплаки и конфликти и да создава позитивни искуства кои ја градат лојалноста на клиентите.

  • РАЗВОЈ НА ЛИДЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

   Оваа програма е дизајнирана да развие лидерски и менаџерски вештини кај персоналот на хотелот. Опфаќа теми како стратешко планирање, одлучување, делегирање, мотивација и градење тим.

  • УПРАВУВАЊЕ СО ПРИХОДИТЕ

   Оваа програма се фокусира на финансиските аспекти на хотелското работење. Го учи персоналот како да ги максимизира приходите со управување со стапки, пополнетост и дистрибутивни канали и како да ги анализира трендовите на пазарот и однесувањето на конкурентите.

  • МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА

   Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на интернет маркетинг при работење во хотелските објекти, односно интернет маркетиншки активности за продажба на хотелски капацитети, градење и управување со брендот преку низа маркетинг активности водени преку социјални медиуми, интернет маркетинг продажни канали и слично.

   Интернет маркетерот во хотелиерството ја води/асистира  работата на маркетинг тимот во дневните маркетиншки активности, ги води активностите на интернет маркетинг продажбата, учествува во подготовката/изработката на маркетинг стратегијата и промотивни материјали, помага во организацијата на маркетинг истражувањето како и во анализа на резултатите од самото истражување, ја спроведува широката рамка на интернет маркетинг комуникацијата, обезбедува поддршка на маркетиншки настани во хотелското работење. Учествува во прибирање информации и податоци за изготвување промотивни материјали, статии и промотивни текстови за организацијата. Подготвува и поставува содржини/текстови на веб-страници и портали и социјални мрежи, и го шири делокругот на работа создавајќи препознатливост на брендот во хотелиерската индустрија во земјата и светот. Континуирано ажурира и одржува база на интернет маркетинг податоци и документација. Учествува во организација на настани и кампањи преку логистика со трети лица и на сите промотивни активности во организацијата.

  • ОДРЖУВАЊЕ ХОТЕЛСКИ СОБИ

   Обуката има за цел прилагодување на знаењата и вештините на персоналот   на персоналот одговорен за одржување на  хигиената хотелските соби.Овaa прoграма ќе им овозможи на кандидатите да ги разберат главните елементи на доброто одржување и редовното чистење на собите, важноста  на процедурите за  интегрирање на  овие практики во секојдневното работење во бизнисот со хотели. Исто така ги поставува темелите за посистематски пристап на континуирано подобрување конкурентноста и ефикасноста на ресурсите на нивните компании.

  • ОРГАНИЗАЦИЈА ВО КУЈНА

   Програмата ги опфаќа сите техники на готвење. Оваа програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и опфаќа  стручно теоретски содржини и практичната обука. 

   По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи да ја  подготвува и ја организира својата работа, да составува листа на јадења и мени за редовните оброци и да приготвува прехран

   бени продукти во различни видови готварски производи, ладни и топли предјадења, супи, чорби и потажи, основни сосови, јадења од месо, риби, прилози, вегетаријански и национални јадења, салати, да ги сервира, декорира и ги испорачува јадењата во соодветни садови, да ја води и ја ажурира евиденцијата за работата во кујната, да работи во согласност со нормативите и гарантира за квалитетот на работата и услугите, 

   да извршува работите во согласност со прописите за заштита на работната средина и околината, да ги поз

   нава правата од работен однос и можностите за отварање и водење на сопствен бизнис.

  • УПРАВУВАЊЕ СО РЕСТОРАНСКИ КАПАЦИТЕТ

   Оваа програма е дизајнирана да го подобри квалитетот на услугата на храна и пијалоци во хотелите. Опфаќа теми како што се планирање на менито, подготовка на храна, бонтон на услуги и услуга за вино и пијалоци.

  • РЕЦЕПЦИСКО РАБОТЕЊЕ

   Оваа програма  се фокусира на операциите и управувањето со рецепцијата во хотел. Опфаќа теми како што се управување со резервации, регистрација на гости и услуги на клиентите.

  • УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

   Оваа програма се фокусира на управување со човечки ресурси во хотелите. Опфаќа теми како што се регрутирање, обука и развој, односи со вработените и управување со перформансите.

  • УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

   Целта на оваа обука е учесниците преку предавање и практичен дел да стекнат способност да го идентификуваат, проценат и ограничат ризикот во примената на различни ситуации во транспортот на патници-туристи, применувајќи концепт, методи и техники на контрола на ризикот.

   После курсот учесниците се оспособени да ги идентификуваат главните опасности од различни аспекти. Односно барањата на возачите на автобуси се да направат соодветна стратегија контролирајќи го ризикот со кој што ризикот се избегнува, смалува, дели или прифаќа во различен обем.