Значењето на самиот збор доаѓа од англискиот термин за средството со кое стигнуваме до саканата дестинација, односно цел. Другото значење на терминот се однесува на тренер, односно лице кое дава инструкции.
Но, сепак тоа се старите значења на овој збор.
Според денешното професионално разбирање коучингот е работен процес кој има за цел да ги подобри перформансите на клиентот, најчесто преку работа „еден-на-еден“, како и размислување за тоа како да се применат конкретни знаења и вештини.

Коучингот ја игра улогата на движечка сила која го ослободува човечкиот потенцијал за создавање нови и покреативни идеи, модели и однесувања кои водат до успех. Клучниот елемент на коучингот е развојот на поединецот. Овој елемент е дефиниран од страна на тренерот како континуиран процес на раст и учење, па во согласност со оваа дефиниција, можеме да кажеме дека целта на коучингот е личен и професионален развој на поединецот во сегашните рамки.

Што имаат заедничко обуката, тренингот, управувањето и менторството?  

Општо кажано, целта на сите четири активности е иста. Обучувачите, тренерите, менаџерите и менторите се обидуваат да им помогнат на другите да се подобрат да се развиваат и да учат.

Посакуваниот исход може да биде ист, но четирите различни пристапи се значително различни. Секој бара различни вештини. Секој бара различен начин на размислување. Секој има своја цел, а добриот тренер (Coach) е способeн да препознаe кој најдобро ќе ги задоволи потребите на секој член на тимот, во даената ситуација.

Која е разликата помеѓу коучинг и консалтинг?    

Консултирањето е многу слично на коучингот. Меѓутоа, разликата помеѓу коучингот и консалтингот е во тоа што во процесот на консултации се добиваат готови решенија, додека коучингот е процес во кој одговарајќи на одредени прашања самиот клиент доаѓа до решението кое е најповолно за него.

Во продолжение погледнете ги 10 најважни разлики помеѓу тренинг (обука) и коучинг:

 • Обуката се фокусира на организациските цели. Коучингот се фокусира на индивидуални цели.
 • Обуката обично се обезбедува на групи. Коучингот е 1-на-1 или во мали групи.
 • Обуката, дури и ако се нуди во различно време, е исто искуство за сите кои учествуваат. Искуствата од Коучингот се единствени за секој учесник.
 • Пред испораката, обуката е дизајнирана или избрана за подобрување на одредени компетенции. Коучингот помага да се идентификува на кои компетенции им треба дополнително внимание.
 • Обуката ги дава информациите од обучувачот до учесниците. Тренерите извлекуваат информации од учесниците.
 • Целта на обуката е трансфер на знаење. Целта на коучингот е промена на однесувањето.
 • Обуката за група претпоставува дека сите учесници влегуваат со заедничка основна линија. Тренирањето започнува со одредување на основната линија на поединецот и градење од таму.
 • Обуката е дизајнирана да ги зголеми знаењата и вештините. Коучингот е дизајниран да ја зголеми самосвеста за ставовите, однесувањата, изборите и потребите за развој.
 • Обучувачите се едуцирани за олеснување, дизајн на настава, принципи за учење на возрасни и презентациски вештини. Тренерите учат вештини за слушање и испрашување.
 • Обуката може да биде еднонасочна (иако тоа не е идеално). Коучингот, сепак, целосно го ангажира лицето кое се тренира и не може да се спроведе освен ако тренерот е приемчив.

Како да одлучите дали тренингот или коучингот е подобро решение?

Иако обуката е ефикасна (бидејќи дава информации на многу луѓе одеднаш), но не е секогаш најдоброто решение и не ги дава посакуваните мерливи резултати.

Изберете коучинг кога :

 • Поединците планираат сопствен развој и поставуваат цели за подобрување
 • Поединците имаат реални или согледани пречки за нивниот раст или успех
 • Сакате да ја зголемите компетентноста, довербата и автономијата кај вработените
 • Вработените се отворени за идејата да направат промени во однесувањето што ќе им помогнат да ги постигнат своите цели
 • Вештините што се изучуваат на обуката имаат потреба од зајакнување и индивидуално акциско планирање и усвојување

Изберете обука кога :  

 • Има потреба од стандардни информации што треба да се споделат со сите во групата
 • Вработените се нови и им е потребно основно познавање
 • Динамиката на групата ќе помогне да се олесни учењето и усвојувањето на нови вештини
 • Е важна е и секундарна цел за градење тим или споделени искуства
 • Повеќе луѓе имаат исти празнини во вештините и овие празнини се јасно дефинирани

Најефективните стратегии за учење и развој вклучуваат и обука и тренинг. Нудењето на двете обезбедува добра широчина на информации и поддршка за да се забрза учењето и развојот на вработените.

Видови на Коучинг:

Коучингот може да се подели според бројот на учесниците и динамиката на процесот на коучинг на:

 • Индивидуален
 • Групен
 • Тимски коучинг.

Додека според областа која е предмет на коучинг, тие се разликуваат:

 • Бизнис (деловен) Коучинг
 • Лајф (животен) Коучинг

Секој од нив има посебни подвидови.

Индивидуален коучинг:
Индивидуалното коучинг вклучува 1-на-1 сесии со тренер, на кои се развива и се буди самосвеста кај клиентот. Целта е да се поттикне превземањето на конкретни активности на патот кон напредок и постигнување на посакуваните резултати.

Заедно со тренерот за време на индивидуалниот коучинг, јасно дефинираат целите кои треба да постигнат промени на подолг рок. Работата на тренерот е да помогне и да тестира дали тие ќе бидат одржливи.

Овој вид на коучинг е премиум услуга, наменета првенствено за амбициозни луѓе кои сакаат да работат на себе и сакаат повеќе од бизнисот и од животот. За нив нема ништо поефективно од индивидуалното тренирање. Затоа денес големите корпорации инсистираат на развивање на тренерска култура во своите редови.

Тимски коучинг:
Наменет е за тимови кои сакаат да го зајакнат единството, да ја подобрат тимската комуникација во тимот и перформансите, активно да го вклучат секој член на тимот во постигнување на заеднички цели. За време на процесот на тренирање на тимот, целиот тим се гледа како целина, а неговите членови развиваат заеднички цели.

Меѓу другото, целта на тимскиот коучинг може да биде ублажување на конфликтите, подобрување на општата атмосфера, комуникација и чувство на заедништво во тимот. Тоа се постигнува преку размислување, размена на знаења, заедничко учење и дијалог.

За време на тимскиот коучинг, членовите на тимот се во средина каде што се чувствуваат психолошки безбедно, што им помага да зборуваат за нивните емоции поврзани со тимот што инаку не би ги споделиле во деловното опкружување. На овој начин може да им се помогне да го надминат стресот на работа и да ги решат конфликтите кои инаку не би можеле.

Групен коучинг:
За разлика од тимскиот коучинг, групниот коучинг може да вклучи неколку луѓе кои не се од ист тим, на пример луѓе кои работат во иста компанија, но припаѓаат на различни сектори и немаат директна соработка на исти проекти.

Главната разлика помеѓу тимското и групното тренирање е во тоа што тимот е група, но групата не мора да биде тим. Така, групата не мора да има заедничка цел, туку индивидуалните цели на нејзините поединечни членови.

Честопати, групниот коучинг процес е избор на компании кои би сакале повеќе вработени да бидат обучени, но немаат доволно средства за поединечни сесии. На пример, ако сакате да ги тренирате вработените како компанија, а не само менаџерите. На тој начин, тренерската цена е прилагодлива на буџетот за развој на компанијата.

Бизнис коучинг:
Во бизнис коучингот можете да работите со поединци или со тимови, а фокусот е на надминување на пречките кои го попречуваат успешниот бизнис, како и на подобрување на деловните вештини на поединци или вработени во компанијата.

Со цел да се постигне деловен успех, бизнис тренерот помага подобро да се усогласат вредностите, целите и потребите помеѓу компанијата и нејзините вработени. Исто така, се прават напори за подобрување на ефикасноста, перформансите и општиот квалитет на деловната организација. Сега е актуелно да се прави бизнис коучинг онлајн.

Бизнис коучингот може дополнително да се подели на корпоративен, извршен и лидерски коучинг.

Извршен коучинг:
Извршниот коучинг е коучинг на директори (висок менаџмент). Овој тип на коучинг е наменет за луѓе на највисоките позиции во компанијата или организацијата (директори на ниво на Ц или висок менаџмент). Поради самата природа на нивната деловна улога, овие лица мора да поседуваат посебни знаења и вештини и треба постојано да ги развиваат.

Тие треба да обезбедат постигнување на врвни деловни резултати во често неизвесни околности. Задачата на извршниот тренер е да го поддржи клиентот во овој постојан напредок и да овозможи позитивни и долгорочни промени кои ќе бидат јасно видливи преку подобрување на деловните перформанси.

Коучинг за лидерство:
Коучингот за лидерство е насочен кон зајакнување на лидерските вештини. Исто така, главно се користи од луѓе на највисоки позиции во компаниите, кои треба да ги зајакнат своите лидерски вештини и постојано да се развиваат. Неговата цел е да му овозможи на клиентот подобро да ги решава конфликтите, да управува со развојот на луѓето и компанијата. Често, преку коучинг за лидерство, менаџерите се стекнуваат со вештини за воведување на култура на коучинг во нивните компании.

Корпоративен коучинг:
Корпоративниот коучинг е името кое вообичаено се користи за програми за коучинг имплементирани во компании кои може да вклучуваат тимска или групна работа, со или без индивидуални сесии со повисоко раководство. Областите на работа се движат од задоволство на вработените до подобрени комуникациски вештини, продажба и слично.

Системски коучинг:
Системскиот коучинг станува сè попопуларен, бидејќи некои елементи од овој вид на коучинг се извршување на работа важна за организациски промени.

Тоа е противтежа на некои видови на лајф коучинг кои ги сметаат човечките капацитети за неограничени и го гледаат поединецот изолиран од општествениот систем во кој функционира. Спротивно на ова гледиште, системскиот коучинг, конкретно системско-психодинамичкиот коучинг и консалтинг ја гледа индивидуата како дел од поширок општествен или организациски систем. Ова носи нови капацитети за гледање на сопствената улога во деловното опкружување и напредок од пореална перспектива.

Кариерен коучинг:
Овој тип на коучинг е наменет за луѓе кои сакаат да ја пронајдат или подобрат својата кариера, а помага и при изборот на кариера. Целта е да му се помогне на клиентот да ги открие своите вистински страсти, способности, таленти, интереси и афинитети, врз кои потоа ќе изгради кариера, како и да го забрза напредокот во неа. На овој начин човек може да си помогне да изгради успешна и долготрајна кариера на работа која ќе го исполни.

Лајф коучинг:
Лајф коучинг или животен коучинг може да ја опфати која било област од професионалниот или личниот живот на поединецот. Без разлика на кој аспект од животот е фокусот (на пример, партнерските односи или стилот на живот со кој се занимава тренерот за животниот стил), животниот тренер го гледа животот на клиентот како целина и го проучува влијанието на поединечните сегменти еден врз друг. .

Една од примарните цели на секој од нас е да се чувствува исполнето и задоволно, да чувствува дека нашиот живот има цел, која животниот тренер може да ја постигне заедно со поединецот. Да му помогне да одреди која е неговата цел и како да ја постигне со целосен потенцијал.
Честопати сме свесни дека нашиот живот има потреба од голема промена и сакаме да ја иницираме таа промена, но ни треба некој експерт кој ќе не води низ сето тоа. Тука доаѓа тренерот, кој заедно со клиентот развива стратегии кои ќе му помогнат на поединецот да постигне поголемо задоволство од животот во различни аспекти од животот.

Имајте на ум дека искусен животен тренер исто така ќе биде опремен со вештини и знаења за да препознае кога на клиентот му треба некоја друга форма на само-работа, како психотерапија, наместо коучинг.
Ние како компанија можеме  да обезбедиме поцелосен и покомплексен увид во интер/интраперсоналната динамика и уште поважно, да ги откриеме суштинските причини за појавата на проблемите. Исто така можеме да користиме различни креативни техники заедно со вас за да пронајдеме ефективни и долгорочни решенија.

Ние сме експерти за дијагностицирање и откривање несвесни аспекти на проблемите во една компанија или кај поединецот, за зајакнување на постоечките и градење нови капацитети и вештини.

Regent Consulting